UPUTE ZA ONLINE RAD

 

U skladu sa odlukom o organizaciji online nastave osnovnih škola u školskoj 2019/2020. godini, koju je Ministarstvo obrazovanja i nauke TK dostavilo osnovnim školama 2.4.2020. godine, nastava u školskoj 2019/2020. godini će biti organizovana na sljedeći način:

1. Online nastava će biti realizovana putem online Moodle platforme na kojoj ste već registrovani i koju ste koristili prethodne sedmice za učenike od VI do IX razreda, te putem prijenosa RTV TK za učenike od I do V razreda (V razred predmete kojih nema na programu RTV TK koristi na platformi).

2. Online nastava će se u potpunosti realizirati za sve nastavne predmete prema nastavnim planovima i programima.

3. Od 6. aprila 2020. godine škola će realizirati online nastavu prema rasporedu časova koji je za vaše odjeljenje važio u martu 2020. godine, te se isti neće mijenjati do kraja školske godine.

To znači da će nastavnici sadržaje svojih nastavnih predmeta postavljati na online platformu za vaše odjeljenje po redovnom rasporedu časova. Sadržaji za jedan dan će na platformu biti postavljeni u periodu od 9.00 do 16.00 sati za tekući dan (u ponedjeljak će biti postavljeni sadržaji koje imate ponedjeljkom po rasporedu, utorkom za utorak itd.). Sadržaji neće biti postavljani u dane vikenda, a radnim danom prije 9.00 sati.

4. Učenici su dužni svaki dan ulaziti na platformu i preuzimati sadržaje predviđene za taj dan, a nastavnici su dužni pratiti prisustvo, praćenje i aktivnosti učenika tokom realizacije online nastave. Tokom trajanja online nastave učenici će biti ocjenjivani.

5. Obim dostavljenih zadataka i testova neće biti veći od u odnosu na obim praktikovan tokom realizacije redovne nastave. Nastavnici će strogo voditi računa o rokovima i obimu zadatih domaćih zadaća. Opterećenost učenika zadacima i testovima, kontinurano će pratiti pedagog i direktor škole.

6. Učenici koji su izostali sa više od 1/2 nastavnih sati u toku drugog polugodišta školske godine (u toku redovne i online nastave ukupno) bit će dužni polagati razredni ispit, a polaganje će biti organizovano na kraju godine, u junskom ispitnom roku ili vanrednom ispitnom roku, kada se za to steknu uslovi. Učenicima koji budu pratili nastavne sadržaje više od polovine planiranih časova u drugom polugodištu zaključuje se ocjena u skladu sa propisima.

7. Za učenike koji nemaju tehničke uslove za praćenje online nastave, ponudit će se printani materijali za pripremanje polaganja razrednog ispita, koje u dogovorenom terminu u školi može preuzeti roditelj ili staratelj učenika, o čemu će biti blagovremeno obaviješteni.

Za sve dodatne informacije, obratite se razrednicima.