Vijeće roditelja

vijece-roditelja

Vijeće roditelja je tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika škole. Ustrojava se na početku školske godine, kada roditelji učenika svakog razrednog odjela biraju između sebe svog predstavnika. Vijeće roditelja bira između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika. Također, Vijeće roditelja predlaže svog člana u Školski odbor.


Vijeće roditelja osniva se u svakoj školi, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u cilju ostvarivanja zadataka školstva i povezivanja škole s društvenom sredinom. Vijeće roditelja sarađuje s tijelima škole, sarađuje s Vijećem učenika, surađuje s drugim institucijama izvan škole u pitanjima odgoja i obrazovanja, odnosno zaštite zdravlja učenika. Način rada i djelovanje Vijeća roditelja uređuje se Statutom škole.


Neki od zadataka Vijeća roditelja su: raspravljanje o pitanjima značajnim za život i rad škole; davanje mišljenja i prijedloga u vezi s prijedlogom školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada škole; u vezi s radnim vremenom škole; u vezi s organizacijom izleta, ekskurzija, sportskih takmičenja, i kulturnih manifestacija; u vezi s vladanjem i ponašanjem učenika u školi i izvan nje; u vezi s pritužbom na obrazovni rad; u vezi s unapređenjem obrazovnog rada, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima.

Cilj vijeća roditelja je da unaprijedi obrazovanje kroz uključenje roditelja kao partnera škole, te veći i aktivniji angažman učenika i nastavnika. Vijeće je tijelo koje inicira i sudjeluje u promjeni škola uključujući roditelje koji učestvuju u odlukama koje vode ka poboljšanju naših škola. Ovom novom idejom, vijeća poboljšavaju sistem obrazovanja u BiH, što sve zajedno doprinosi pozitivnim promjenama u državi.
Dužnosti, sastav, način biranja vijeća roditelja definiran je ZAKONOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRAZOVANJU U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TUZLANSKOG KANTONA.

Evo najvažnijeg:


Škola je obavezna pomoći roditeljima da osnuju vijeće roditelja čije članove biraju roditelji učenika.
Pravilima škole se utvrđuje procedura i način organiziranja i rad vijeća roditelja.

Dužnosti vijeća roditelja:
a) promoviranje interesa škole u sredini gdje se nalazi;
b) predstavljanje stavova roditelja školskom odboru;
c) podsticanje angažmana roditelja u radu škole;
d) informisanje školskoga odbora o svojim stavovima kada ocijeni da je to potrebno ili po zahtjevu školskog odbora o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom;
e) učestvovanje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se podstiče i unapređuje obrazovni rad u školi
f) kandidovanje i biranje predstavnika roditelja u školski odbor.

Predstavnici vijeća roditelja ulaze u sastav ŠKOLSKOG ODBORA koji je organ rukovođenja i upravljanja školom. Članovi školskog odbora biraju se iz reda osoblja škole, osnivača škole, lokalne zajednice i roditelja, u skladu s propisanom procedurom, a na principu ravnopravne zastupljenosti predstavnika navedenih struktura.

Sastav školskog odbora mora odražavati nacionalnu strukturu učenika i roditelja, školskog osoblja i lokalne zajednice. Vršenje dužnosti člana školskog odbora je dobrovoljno i bez naknade. Pravilima škole utvrđuje se broj članova školskog odbora koji se sastoji od najmanje pet, a najviše trinaest članova, vodeći računa o principima i kriterijima propisanim zakonom.

Na linku ispod možete pogledati:

Vodič za rad vijeća roditelja osnovnih i srednjih škola